Fri frakt över 1.000 kr
Alltid fri support

Kameraövervakningslagen i korthet

Väldigt förenklat kan man säga att lagen om kameraövervakning säger att det är tillåtet att utan tillstånd kameraövervaka sin privatbostad – både inomhus och utomhus – så länge man;
1.     upplyser om att platsen är kameraövervakad, och
2.     under förutsättning att kameran inte är riktad så att den filmar utanför den egna tomten.

De flesta av seeyou:s övervakningsprodukter har en lättförståelig programvara där man kan markera vilka delar av synfältet som skall maskeras och vara svart, vilket gör det lättare att övervaka tomten utan att bryta mot lagen eller inkräkta på grannens integritet.

Vill du övervaka ett företag, en verksamhet, en arbetsplats eller exempelvis allmänna utrymmen i ett flerbostadshus blir det lite mer komplext. I vissa fall räcker det med en anmälan till länsstyrelsen om att man installerat övervakning, andra fall kräver ett tillstånd som man måste ansöka om, och i ytterligare andra fall får man inte alls övervaka.

Observera att texten på den här webbplatsen är en sammanfattning och är tänkt att ge en överblick över gällande regelverk, men det är alltid den enskildes skyldighet att hålla sig informerad om aktuella lagar och regler. 
 

Vilken lag gäller?

Kameraövervakning i Sverige regleras av två olika lagar. 
 
Det som i dagligt tal benämns som ”Kameraövervakningslagen” heter egentligen Lagen om Allmän Kameraövervakning 1998:150 ("LAK") och utöver denna gäller även Personuppgiftslagen ("PuL"). 
 
Lagarna överlappar varandra, därför är det bra att känna till vilken lag som ska tillämpas.
Tillståndsplikt: Enligt Lagen om Allmän Kameraövervakning krävs det i normala fall tillstånd för att få sätta upp en kamera som riktar sig mot en plats dit allmänheten har tillträde. Det är länsstyrelserna som beviljar tillstånd och är tillsynsmyndigheter för sådan kameraövervakning.
Anmälningsplikt: Butikslokaler samt bank- och postkontor är undantagna från tillståndsplikten men kräver en anmälan till länsstyrelserna, samt omfattas av särskilda regler enligt nedan.
Ingen tillstånds- eller anmälningsplikt: När en kamera ska registrera platser dit allmänheten inte har tillträde gäller Personuppgiftslagen. Sådana platser kan vara inomhus i flerfamiljshus och i utrymmen på arbetsplatser där endast personal vistas. Det krävs varken tillstånd eller anmälan för att kameraövervaka sådana platser men det betyder inte att det är fritt fram att sätta upp kameror och hantera bildmaterialet hur som helst. Datainspektionen är tillsynsmyndighet.
Hemlig kameraövervakning är inte tillåten i annat än förundersökningssyfte vid brottsmål. Användningen reglereras i Lagen om Hemlig Kameraövervakning 1995:1506
 
 

Restauranger och caféer

Övervakning av serveringsyta får inte ske. Efter beviljat tillstånd från Länsstyrelsen kan man dock få övervaka restaurangens entré, garderob, kö utanför entrén samt bakom bardisken.
Gäster som sitter vid bardisken och äter eller dricker får under inga omständigheter övervakas.
 

Butiker

Skall en butikslokal övervakas gäller anmälningsplikt, detta oavsett om övervakning endast kommer ske när lokalen är stängd för allmänheten (till exempel nattetid). Här finns också krav på att syftet med övervakningen är att förebygga brott. Anmälan om allmän kameraövervakning skall göras skriftligen hos länsstyrelsen i det län där kameraövervakningen skall ske.
 
Enligt paragraf 12 LAK får butiker spela in bilder endast av kassaområdet samt in- och utgångar. Ljud får inte spelas in och lyssnas av.
 
Upplysning om att kameraövervakning sker ska lämnas genom tydlig skyltning.
Övervakningskameran skall vara fast monterad och försedd med fast optik.
De behandlade bilderna får inte hanteras av fler personer än nödvändig. Inspelat material får bevaras under högst en månad.
Den som ska bedriva övervakning i butik måste göra en skriftlig överenskommelse om detta med skyddsombud, skyddskommitté eller facklig organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen. Om man inte kan komma överens krävs tillstånd. Överenskommelsen med företrädare för de anställda i en butik behöver inte lämnas till länsstyrelsen.
 
 

Bank- och postkontor

Skall bank- eller postkontor övervakas gäller anmälningsplikt, detta oavsett om övervakning endast kommer ske när lokalen är stängd för allmänheten (till exempel nattetid). Här finns krav på att syftet med övervakningen är att förebygga brott.
 
Anmälan om allmän kameraövervakning skall göras skriftligen hos länsstyrelsen i det län där kameraövervakningen skall ske.
 
Enligt paragraf 11 LAK får bank- och postkontor, förutom de inre utrymmena, även övervaka området omedelbart utanför in- och utgångar samt betalningsautomater och liknande anordningar i anslutning till lokalen. Ljud får endast spelas in och lyssnas av vid misstanke om brott.
Upplysning om att kameraövervakning sker ska lämnas genom tydlig skyltning. Om ljudupptagning ska ske ska detta skyltas särskilt.
Övervakningskameran skall vara fast monterad och försedd med fast optik.
De behandlade bilderna får inte hanteras av fler personer än nödvändig. Inspelat material får bevaras under högst en månad.
Den som ska bedriva övervakning i butik måste göra en skriftlig överenskommelse om detta med skyddsombud, skyddskommitté eller facklig organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen. Om man inte kan komma överens krävs tillstånd. Överenskommelsen med företrädare för de anställda i en butik behöver inte lämnas till länsstyrelsen.
 
 

Privat mark

Övervakning av egen tomt är inte tillståndspliktig, men man måste genom tydlig skyltning informera om övervakningen.
 
Övervakning av egen tomt får inte överskrida tomtgränsen. Den granne som känner sig övervakad kan i så fall vända sig till polisen. De flesta övervakningskameror på seeyou.se kan ställas in att maskera delar av synfältet så att det blir helt svart på inspelningen, och därigenom kan du lättare placera kameror även om de riktas mot tomtgränsen. Är du osäker om en kamera har denna funktion kan du alltid kontakta kundtjanst@seeyou.se.
 
 

Flerbostadshus

Trappuppgångar, källare, vindar och tvättstugor (som är avsedd för användning av hyresgästerna) i ett flerbostadshus anses inte som platser dit allmänheten har tillträde. Kameraövervakningen över dessa utrymmen får därför ske utan tillstånd.

Vad gäller övervakning av garage får detta ske utan tillstånd om tillträdet till garaget sker med hjälp av nycklar eller passerkort. Tydlig skyltning om att kameraövervakning pågår måste dock finnas. Om tillträdet till garaget inte är begränsat på något sätt ses det som ett område dit allmänheten har tillträde och således krävs då tillstånd för att övervaka garaget.
 

Arbetsplatser

På arbetsplatser krävs som huvudregel inget tillstånd, men om det gäller bilder där personer kan identifieras måste dock vissa regler följas. Kameran får endast sättas upp för särskilda och berättigade ändamål, exempelvis för att öka tryggheten eller motverka stölder och annan brottslighet. Den som övervakas skall dessutom lämna sitt samtycke till övervakningen (det finns dock undantag i paragraf 10 PuL). De flesta av dessa regler endast blir tillämpliga då bilderna lagrats på en dator med datum eller annan typ av registrering.
 
Det är den personuppgiftsansvariges uppgift att se till att kameraövervakningen följer reglerna i PuL och för att avgöra om kameraövervakningen är tillåten. Enligt PuL måste en noggrann bedömning av bland annat följande omständigheter göras:
Syfte och behov av kameraövervakning
Alternativa åtgärder
De övervakade och platserna för övervakning
De berördas inställning till kameraövervakning*
Information om övervakningen
Hanteringen av bildmaterialet

* En arbetsgivare får behandla personuppgifter utan samtycke om någon av punkterna i paragraf 10 PuL är uppfyllda. Ett exempel på detta är om det är nödvändigt och intresset av att behandla uppgifterna är större än den anställdes intresse av att uppgifterna inte får behandlas. Hur en sådan intresseavvägning utfaller beror bland annat på förhållandena på den aktuella arbetsplatsen. Arbetsgivarens intresse av att komma tillrätta med stölder på arbetsplatsen väger normalt tungt vid en intresseavvägning.
 

Hemlig kameraövervakning

Hemlig kameraövervakning är inte tillåten i annat än förundersökningssyfte vid brottsmål.

Användningen reglereras i Lagen om Hemlig Kameraövervakning 1995:1506.
 
 

Personlig integritet

Även om varken tillstånd eller anmälan krävs för att kameraövervaka vissa platser, betyder det inte att det är fritt fram att sätta upp kameror och hantera bildmaterialet hur som helst. Kameraövervakning innebär alltid ett intrång i de övervakades personliga integritet och för att vara tillåten får intrånget inte vara otillbörligt, eller med andra ord kränkande.
 
För att en kameraövervakning inte ska anses som kränkande måste ändamålet och behovet av övervakningen väga tyngre än de övervakades intresse av skydd för den personliga integriteten. Det innebär att kameraövervakning inte kan användas som en standardåtgärd, utan det krävs starka skäl för att intrånget i den privata sfären ska vara motiverad.